Заболяването „Син език”. Информация за животновъди -кандидати по схемите за национални доплащания и за специфично подпомагане за кампания 2014

Източник на информация: http://www.mzh.government.bg

Във връзка с усложнената епизоотична ситуация на територията на страната, касаеща заболяването „Син език” по преживните животни, Министерството на земеделието и храните  информира всички животновъди –кандидати по схемите за национални доплащания и за специфично подпомагане  за кампания 2014 в чиито ферми е констатирана болестта, относно:

 

  1. При загуба/смърт на заявени за подпомагане животни вследствие „Син език”, стопаните е необходимо да уведомят областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие”, не по-късно  от 2 - ри октомври 2014г.
  2. Уведомяването се извършва чрез подаване на Заявление за форсмажор (по образец), не по - късно от 2 - ри октомври 2014г., в областната дирекция на Държавен фонд “Земеделие“  – отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане”.
  3. Към заявлението, се представят и доказателствени документи (протоколи от ветеринарно медицинските власти и екарисажни бележки), удостоверяващи загубата на животни в  резултат от заболяването „Син език“.
  4. Предвид продъ лжителният период на разпространение на болеста, животновъдите могат да  предоставят доказателствени документи за форсмажорни обстоятелства, и  еднократно/наведнъж, но не по - късно от 2 - ри октомври 2014г.
  5. Животните фигуриращи в описаните по - горе документи следва да са идентифицирани,  посредством номер на ушна марка.

Указания по отношение на кандидатите по директни плащания, в стопанствата на които е  констатирано заболяването „Син език”, съвети за животновъдите за заболяването „син език“,  приложения към Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на  разходите, свързани с епизоотичните рискове, списък на областните ветеринарни лекари,  списък на  служителите от общински служби по земеделие, които ще бъдат заети с набиране на информация за  болестта „син език“ и ще дават указания на фермери и стопани какво да правят при установяване на  болестта, може да намерите на:

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg