Началото...

Проект „Участие на жените от Югоизточна Европа в мрежа за развитие на селските райони”

/SEE WoRDSEE Women in Rural Development Network/,

подкрепен от Европейската комисия и с водеща организация Gender Task Force – Regional Center for Gender Equality Zagreb, Croatia. От българска страна партньор по проект е ДПБ (декември 2011 – декември 2012 г.)

Дългосрочна цел на проекта: Да се засили участието на жените в развитието на селските райони и да се овластяват селските жени в 7 страни от Югоизточна Европа.

Специфична цел на проекта: Изработване на стратегически инструментариум за подкрепа на национална и регионална мрежи на жени (WoRD), които допринасят за развитието на селските райони, и участват активно в създаването и планирането на местните инициативни групи /МИГ/.

Целеви групи: 75 активни жени, лидерки в общността и работещи за развитието на селските райони и на местните  инициативни групи, в 7 страни от Югоизточна Европа; селските жени, публични институции, местна и национална власт, местната общност.

Дейности по проекта

 • декември 2011 – февруари 2012 г. - Изработване на анализ на участието на жените в развитието на селските райони; провеждане на Регионален семинар в Загреб за стартиране на проекта; сформиране на Обществен съвет на проекта на национално ниво
 • март-септември 2012 г. Провеждане на срещи с местни заинтересовани лица   

Подготвят почвата за създаване на WoRD мрежа и инициативи за Стратегическата среща, идентифицират активни жени – лидери в общността и експертки, които да дадат визията за бъдещите дейности, планирани с практическа насоченост и реализъм, базиран на Лидер подхода.  Ще се уточни: МИГ застъпват ли женски интереси и нужди; какви жени са в МИГ; информирани ли са; има ли добри практики в това отношение в България?

 • октомври 2012 г. Провеждане на Национална стратегическа среща за изработване на общ стратегически план с няколко инициативи на националната женска мрежа.
 • 22-24 ноември 2012 г - Участие в SEE WoRD - Регионална среща в Скопие     

Резултати:

 • Сформиран Обществен съвет – 22 души
 • Експертът Мариана Драганова подготви анализ на участието на жените в развитието на селските райони
 • Осъществихме  22 срещи с 347 жени в страната
 • Участничките са от  32 града и 21 села 17% МИГ; 12% НПО/читалища; 17% местна власт; 32% други
 • Изминахме над 6 300км
 • Широка представителност на срещите: жени от бизнеса в т.ч. селскостопански производителки, местна власт, МИГ, читалища, обществени фондове, училища и детски градини, НПО, бизнес центрове. Добро отражение в Интернет и Фейсбук Установени контакти с ръководствата на повечето МИГ-ове в страната
 • В процес е създаване на база данни за членовете
 • Създадена Фейсбук страница BG WoRD за бърза комуникация
 • Проведена Стратегическа национална среща на 6 ноември 2012 г. в хотел Принцес, София с 77 участнички от 30 градове и села от страната. Разработен План за работа от 6 работни групи. Подписан Меморандум регламентиращ начините на взаимодействие между членовете на BG WoRD; избрани членовете на българската делегация за Регионалната среща в Скопие; получена широка подкрепа за сформирането на българска женска мрежа BG WoRD, работеща за развитието на селските райони, като част от Регионална SEE WoRD.
 • Българска делегация взе активно участие в работата на Регионалната среща по проекта, проведена в Парламента в Скопие на 23 ноември 2012г. В делегацията бяха включени депутатката Петя Раева, представители на МЗХ, Асоциация на МИГ-овете в България, на бизнеса, директор на Бизнес инкубатора в Гоце Делчев и на ДПБ. На срещата официално беше учредена Регионалната мрежа SEE WoRD.