Кои сме ние

BG WoRD е национална неформална общност от равнопоставени български жени, които работят за развитието на селските райони

BG WoRD се създаде през 2012 г. в процеса на изпълнение на регионалния проект «Участие на жените в развитието на селските райони» (“SEE WoRD – SEE Women in Rural Development Network”) съвместно с Gender Task Force – водеща организация от Хърватска и неправителствени организации от Македония, Косово, Черна гора, Босна и Херцеговина и Сърбия. Тя е част от регионалната мрежа на жени за развитие на селските райони – SEE WoRD.

Мисията  на BG WoRD е да обедини ресурсите и енергията на активните български жени работещи за постигане на социална промяна в селските райони на страната, която да подобри икономическото благосъстояние и качество на живот на хората от тези райони.

BG WoRD си поставя за цел да свърже жени от различни сфери, с новаторски идеи и инициативи за местно развитие; да допринесе за засилване тяхната роля и участие за приобщаване, овластяване и социално включване на селските жени в икономическия и публичен живот.

Координацията и представителството на национално ниво на BG WoRD са предоставени на фондация „Джендър проект в България”, а тези на местно - на тройка Координатори. Същите се избират на териториален принцип от членовете на BG WoRD и броят им не е ограничен

Общественият съвет към Мрежата има консултативен статус и се състои от представители на заинтересовани институции и организации – министерства, парламент, агенции, общини, НПО и др., които подпомагат работата на BG WoRD.

 

Фондация „Джендър проект в България”

 

Адрес:  ул. Парчевич 37 Б,  София 1000

Тел.: 00359 2 986 47 10,   Факс: 00359 2 981 56 04; 

E-MAIL: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Уебсайт: www.gender-bg.org

Лице за контакт: Станимира Хаджимитова, директор

 

„Джендър проект в България” /ДПБ/ е неправителствена организация /НПО/, регистрирана по ЗЮЛНЦ през 1995 г. , която работи в обществена полза.

Мисията й е постигане на реална равнопоставеност на жените и мъжете във всички сфери на обществения живот - в България, в региона и в глобален мащаб. ДПБ е застъпническа организация по правата на жените и за изпълнение ангажиментите на правителството по политиките на ЕС и ООН, касаещи равнопоставеността на половете.

Основните сфери, в които работи ДПБ са: Икономически права на жените – пазар на труда; женско предприемачество; Политическо овластяване на жените; Проблеми на селската и ромската жена и пътя за тяхното овластяване; Насилието над жените като нарушаване на правата им; Образование за развитие;Роля на медиите за разчупване на джендър стереотипите

ДПБ е съосновател на асоциацията „Българска Платформа за международно развитие” и е  член на: регионалната мрежа KARAT Coalition, на European Women’s Lobby и на Gender Task Force – работна група по равнопоставеността на половете, работеща в 10 страни от Югоизточна Европа.

От юни 2005 г. ДПБ е асоцииран член на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерски съвет и участва активно във всички заседания с анализи и предложения.

ДПБ е разпозната и на международната сцена чрез участията си в редица инициативи: NGO Forum at the IV-th UN Conference on Women, Пекин, 1995; NGO Working Session and ECE Regional Preparatory Meeting on the Review of the implementation of the Beijing+5, Женева 2000 г. и в New York Preparatory Committee през 2000 г.; WIDE Annual Conference 2010 “Migration in the Context of Globalization-Women’s Human Rights at Risk?”, Букурещ, 3-5 юни 2010 г.; European Commission Conference “Equality between women and men in a time of change”, 15-16 юни 2009 г. в Брюксел; 11th AWID International Forum on Women’s Rights and Development, Кейп Таун, декември 2008 г.;  First Forum for South East European Women Entrepreneurs, 21-22 септември 2010 г. в Истанбул, и др.

Експерти на ДПБ участваха в изработването на Препоръки към българското правителство за постигане равнопоставеност на жените и мъжете, по повод прегледа на ООН Пекин +5 по изпълнението на поетите ангажименти на Конференцията в Пекин; в изработването на проектозакона за равните възможности на жените и мъжете юни 2000 – януари 2001 г.; в организираната от  UNIFEM мисия в Молдова за изработването на техния Закон за равните възможности на половете.

Членове на екипа провеждат обучения по „джендър мейнстрииминг” за представители  на институциите, профсъюзите, учители, неправителствени организации и медии.

Едни от най-значимите постижения на Фондацията са осъществени чрез проекти, финансирани чрез Gender Task Force към Пакта за стабилност. Активни жени от различни политически партии, профсъюзи и НПО придобиха политически умения и знания по политиките на gender mainstreaming, с цел да бъдат подготвени за участие в изборите; да гласуват и да се кандидатират за изборни и назначаеми длъжности; да изграждат мрежа за сътрудничество. Проектите включваха и насърчаване и обучение и на жени от ромски произход. През 2008 г. ДПБ координира регионалния проект “Gender Mainstreaming in SEE Political Parties II”. Държавите, участвали в проекта са Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния и Сърбия. През 2004 г. ДПБ инициира създаването на неформална Българска Коалиция по равнопоставеността на половете, с цел обсъждане на различни политики в джендър аспект. Понастоящем Коалицията си сътрудничи по електронен път, което предоставя допълнителни възможности за обмен на информация и знания. 

ДПБ работи дългосрочно по проблемите на женското предприемачество, както на национално, така и на регионално /Балкани/ и на Европейско ниво:

 • Директорът Ст. Хаджимитова е експерт към Gender Task Force  Регионален 3-годишен проект Women Entrepreneurs Project, в който участват 10 страни от Региона. На II-та Стратегическа среща по проекта на 21-23 септември в Загреб, Хаджимитова представи доклад за иновативното женско предприемачество.
 • През 2012г. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма инициира дискусията по изграждане на Национална мрежа за насърчаване и подпомагане на женското предприемачество /НМНПЖП/. В създадената работна група за изработване на Концепцията, дейно участие взе директора на ДПБ, която единствена предложи такава
 • През септември 2010 г. ДПБ участва с трима души в Международната конференция по женско предприемачество в Истанбул, организирана от RCC (Regional Cooperation Centre), със седалище в Сараево.
 • В периода септември – ноември 2011 г. експерт от ДПБ осъществи проучвателни мисии сред съществуващите асоциации на жени-предприемачки в Турция и Молдова по поръчка на организацията Джендър Таск Форсе от Загреб.
 • През 2005-6 г. ДПБ беше партньор в международен проект „Пазар на труда и предприемачество. Преодоляване на джендър стереотипите” /“Labour Market and Entrepreneurship. Overcoming Gender Stereotypes”/, с водеща организация AFFAEME от Испания
 • През 2008 г. ДПБ проведе обучение „Да пречупим джендър стереотипите и да дадем шанс на таланта”, съвместно с Българска търговско-промишлена палата, по европейски проект “Raising  awareness of companies about combating gender stereotypes”, с водеща организация Международен обучителен център на МОТ, Торино
 • Експерт на фондацията участва с презентации в Първия и Втория Международни Форуми по женско предприемачество в София - 2009 г. и 2011 г. , организирани от Асоциация на жените предприемачки в България „Селена”.
 • С финансовата подкрепа на  Глобалния фонд за жените ДПБ разработи и издаде две ръководства: „Как да стартирам малък бизнес” и „Как да експортирам”, с помощта на които бяха проведени 18 обучения в страната, съответно за безработни жени и на жени със стартирал вече бизнес.

Фондацията има участие в следните публикации, свързани с женското предприемачество:

“Labour Market and Entrepreneurship Overcoming Gender Stereotypes – A Transnational Action Plan Promoted by Business Women and Gender Equality Organizations” – a team, AFAEMME, 2006

“Survey on Women’s Entrepreneurship and the Role of Women for the Economic Transformation in Bulgaria” – a team, UNDP, ILO, FED, Sofia, 2000

В периода 2009 – 2012 г. ДПБ беше партньор на Глобална инициатива в психиатрията (ГИП) като водеща НПО и на други 4 български НПО в 3-годишен проект „Getting to Know! Pilot Introduction of Development Education in the Formal Education System in Bulgaria”, Agreement No – DCI/NSAED/2009/1- 311, EuropeAid: Non-State Actors and Local Authorities in Development – Public awareness and education for development in Europe. Екипът на ДПБ ръководеше изработването на учебник – Тематичен сборник Образование за развитие, като написа и Увода, Въведението и материала по темите Цели на хилядолетието 3 и 5; взе участие в обучението на 24 учители като бъдещи обучители; на 30 журналисти от страната и на 27 родители от училищни Настоятелства; в кръглите маси и хепанингите по проекта.

През април 2013г. стартира 3-годишен проект „Minority Realities in the News”, финансиран от Европейската комисия с водеща организация Minority Rights Group International, Лондон и с партньор „Джендър проект в България”

Цели на проекта:

 • Подобряване и задълбочаване на разбирането сред обществеността от държави в ЕС за проблемите на развитието, пред които са изправени малцинствата в развиващите се страни
 • Подобряване и засилване на отразяването на тези въпроси в медиите
 • Повишаване на осведомеността сред политиците, които вземат решения в областта на развитието за специфичните нужди на малцинствата и коренното население в развиващите се страни

По случай 8 март 2011 г. ДПБ организира в СУ „Св. Климент Охридски” фотоизложбата „Жените, които управляват най-голямата машина, сътворена някога от човека”  с фотоси на български и италиански жени физици и научни работници, които с дейността си в Големия адронен ускорител LHC към Европейския център за ядрени изследвания ЦЕРН Швейцария, формират обществото на утрешния ден.

В края на 2010г. новосформираният Институт по равнопоставеност на половете – Агенция към Европейския съюз, издаде свой първи календар „Жените, които вдъхновяват Европа”. Гордост за ДПБ е селектирането на директора Станимира Хаджимитова да представлява България в  това първо издание.

Ст. Хаджимитова е член и на Работната група по равнопоставеността на половете (Gender Working Group) към CONCORD (European NGO Confederation for Relief and Development).

2013г.