Меморандум

Настоящият Меморандум регулира взаимоотношенията, начина на работа и представителството на членовете на BG WoRD  /Национална мрежа на жените работещи за развитие на селските райони/

І. Общи положения

 1. BG WoRD е национална неформална общност от равнопоставени български жени, които работят за развитието на селските райони.
 1. BG WoRD се създаде в процеса на изпълнение на регионалния проект «Участие на жените в развитието на селските райони» (“SEE WoRD – SEE Women in Rural Development Network”) съвместно с Gender Task Force – водеща организация от Хърватска и НПО от Македония, Косово, Черна гора, Босна и Херцеговина и Сърбия и е част от регионалната мрежа на жени за развитие на селските райони – SEE WoRD.
 1. Мисията  на BG WoRD е да обедини ресурсите и енергията на активните български жени работещи за постигане на социална промяна в селските райони на страната, която да подобри икономическото благосъстояние и качество на живот на хората от тези райони.
 1. BG WoRD си поставя за цел да свърже жени от различни сфери, с новаторски идеи и инициативи за местно развитие; да допринесе за засилване тяхната роля и участие за приобщаване, овластяване и социално включване на селските жени в икономическия и публичен живот.

 

II.  Структура и представителство на BG WoRD

 1. Координацията и представителството на национално ниво на BG WoRD се предоставят на фондация „Джендър проект в България”, а тези на местно - на тройка Координатори. Същите се избират на териториален принцип от членовете на BG  WoRD и броят им не е ограничен.
 1. Обществен съвет – има консултативен статус и се състои от представители на заинтересовани институции и организации – министерства, парламент, агенции, общини, НПО и др., които подпомагат работата на BG WoRD.

 

ІІІ. BGWoRD постига целите си, чрез:

 а/ Разработване на анализи и доклади за развитието на селските райони, участието на жените в този процес, подготвяни законопроекти, начин на прилагане на законодателство, местни и национални политики в т.ч. прилагането на подхода ЛИДЕР

б/ Обмяна на информация, експертиза и знания за предстоящи събития,    конкурси, потенциални дарители, обучения, промени в закони и политики и др.

в/ Работа в мрежа чрез институционализиране на диалога със  заинтересованите държавни институции, бизнеса и неправителствения сектор;  организиране на общи застъпнически действия на национално и/или местно ниво; обмяна на добри практики; обучения и повишаване капацитета на членовете; консултации; организиране на общи събития в т.ч. културни и за отдих;  взаимна подкрепа и сътрудничество; популяризиране достиженията на членовете и на мрежата като цяло; организиране и провеждане на семинари, работни срещи, кръгли маси и конференции, свързани с развитието на селските райони и участието на жените, осигуряване взаимодействието с организациите от SEE WoRD, както и възможности за участие в съвместни проекти и събития; разработване и поддържане на Интернет портал.

 

ІV. Принципи на BGWoRD

 1. Членовете на BG WoRD спазват в отношенията помежду си принципите на равнопоставеност, уважение, зачитане мнението на другия, прозрачност на действията.  Те не уронват доброто име на BG WoRD с думи и дела.
 1. BG WoRD насърчава участието на младите хора в обществени дейности.
 1. BG WoRD не е благотворително дружество.
 1. BG WoRD не подкрепя расистки и дискриминационни практики.
 1. Уважават се религиозните и политическите убеждения на членовете, но BG WoRD няма религиозни предпочитания и не подкрепя отделни политически партии.

Дата и място на учредяване на BG WoRD:

6 ноември  2012 г., София