Публикации

  • 1
  • 2
Prev Next

ДОБРИ ПРАКТИКИ за социално предприемачество

24-09-2014

{edocs}docs/4_Material_Good_practices.pdf,650,600,link{/edocs}  

Read more

Заболяването „Син език”. Информация за животновъди -кандидат…

30-09-2014

Източник на информация: http://www.mzh.government.bg Във връзка с усложнената епизоотична ситуация на територията на страната, касаеща заболяването „Син език” по преживните животни, Министерството на земеделието и храните  информира всички животновъди –кандидати по...

Read more

Партньор по проекта

   
 

Проект „Подкрепа за овластяване на жени от селските райони на Северозападна България”

Какъв е проблемът и защо започваме работа по този проект?

Въпреки постиженията на правото и нормативната уредба, икономическата криза и бюджетните ограничения засилиха проблемите, свързани с равнопоставеността на половете. Жените изпитват по-голяма несигурност на пазара на труда, трудности с професионалното и кариерно развитие, различни форми на насилие – и на работното място, и в семейството. Това важи с особена сила за селските райони. Основни проблеми на жените там са бедността и социалното изключване.

По данни и анализ на Федерацията на независимите синдикати от земеделието, в селските райони живеят около 2,9 млн. души (42 % от българското население) и почти половината от тях са жени. Жените представляват 43 % от общия брой заети в селското стопанство и свързаните с него сектори, но заетостта им е по-ниска с 9-10% от тази на мъжете. Това до голяма степен е предпоставено от структурата на земеделските стопанства – дребни пазарни и полупазарни стопанства с предимно семейна работна ръка. Ако проследим демографските промени, емиграцията и общото намаляване на дела на жените в населението в селските райони, ще видим, че значителният принос на жените за местното и общностното развитие не е адекватно отразен в тяхното участие в процеса на вземане на решения. Много от тях не присъстват в статистиката за безработица, защото често са принудени да работят в неформалния сектор на икономиката, да приемат несигурна, сезонна работа, на парче или в личното стопанство. Работят въз основа на устни договорки, което ги лишава от достъп до фундаментални права - създава условия за дискриминация, неспазване на здравословните и безопасни условия на труд, справедливо заплащане. Това рефлектира върху достъпа им и до социалноосигурителните системи – здравно и пенсионно осигуряване, обезщетения при пенсиониране и повдига проблема, свързан с бедността на жените в земеделието и в селските райони. Доходите в този отрасъл са по традиция ниски, условията на труд са рискови, производителността на труда е ниска, а възрастовата структура е силно проблемна. Болезнен е въпросът за миграцията и последиците за семейството и обществото. Ситуацията е още по-критична по отношение достъпа на жените в селските райони до социални услуги и образование, липсата на информация за програми, подкрепящи женското предприемачество и инициатива.

На своята 52-ра сесия от 9-27 юли 2012 г., Комитетът за премахване на дискриминацията срещу жените към ООН в Заключителните препоръки към българското правителство – точки 41 и 42, изразява загриженост за „недостатъчната информация по отношение на достъпа на жените от селските райони до социални услуги и обезщетения при пенсиониране, ниския процент на жени от селата, които притежават земя и имат достъп до кредити, както и липсата на информация за програма, която подпомага женското предприемачество в селското стопанство”.

Какво ще се случи в процеса на изпълнение на проекта?

Проектът предвижда дейности по овластяване на 45 жени в риск от бедност, които са активни и имат нагласа да развиват алтернативен поминък и заетост от селски райони на Плевенска и Ловешка области. Те ще преминат 5-дневно теоретично обучение за стартиране на конкретни бизнес инициативи - практическа подкрепа чрез менторска програма.

Търсят се 30 жени от община Ловеч – от градовете Априлци, Летница Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица и селата около тях и 15 жени от община Плевен – от градовете Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг и селата.

На обучаемите ще се предостави Карта на бизнес услугите в Северозападен район, която подробно описва дейността на работещите към момента бизнес центрове/инкубатори, в т.ч. евентуални техни програми насочени в подкрепа на жени.

Чрез обучението, тези жени ще подготвят създаването и успешния старт на 3-5 социални предприятия. Ще се обучат и в създаване на електронен магазин, който дава добра възможност за коопериране усилията на производителки на различни стоки за съвместната им продажба чрез он-лайн магазин, управляван от местно НПО или бизнес фирма. Формата е много подходяща и за участието на жени- производителки от села, където няма интернет, защото могат на кооперативни начала да подсигурят реализацията на продуктите си. Експерт от ДПБ ще направи безплатна платформа, за онези, които решат да развият такава дейност. Очакваме 10 бизнес плана за развитие на социално предприятие да бъдат разработени; поне 1 интернет магазин ще има създадена платформа и ще е готов за регистрация.

Печалбата от работата на социалните предприятия впоследствие ще бъде насочена в подкрепа на 40 – 50 жени от уязвими групи от съответните населени места, за реализацията им на пазара на труда и социалното им включване. В обучението е включена и темата за равнопоставеността на половете, съществуващи дискриминационни практики и стереотипи.

Предвижда се широка информационна кампания, която включва информационни дни с пресконференции в градовете Плевен и Ловеч при стартирането на проекта.

Ще се изработят фотоси на селски жени – предприемачки  от страната, които ще се оформят в пана като част от пътуваща изложба.  Изложбата ще открие еднодневна заключителна конференция в Плевен за отчитане на резултатите.

В процес на създаване е Интернет портал на Националната женска мрежа за развитие на селските райони BG WoRD – www.bg-word.org.

Мрежата е създадена през 2012 г. от ДПБ като част от регионална мрежа SEE WoRD с участници от 7 балкански страни.

Каква е желаната промяна и очаквани резултати?

Промяната, която се търси е овластяване на уязвими групи от жени в селските райони и постигане на дългосрочна положителна промяна, както в тяхното поведение и икономически статус, така и в гражданската им активност, солидарност и взаимодействие помежду им и с граждански организации активни на местно и национално ниво.

Ще се изгради „подкрепяща местна общност”, тъй като печалбата от създадените 3-5 социални предприятия ще бъде насочена в подкрепа на социалното включване и реализацията на 40-50 жени и мъже, от уязвими групи от техния град/село на пазара на труда: роми, пострадали от домашно насилие и трафик на хора, жени с увреждания, самотни майки, жени в предпенсионна възраст, млади жени до 29 годишна възраст, жени на социални помощи, безработни. По този начин не само ще се изгради капацитет за създаване на алтернативна заетост, но и ще се оформят механизми за самопомощ , солидарност и взаимодействие между уязвими групи и маргинализирани общности и граждански организации, активни на местно и национално ниво.

Проектът е пилотен и при успех, дейността ще бъде мултиплицирана в други селски райони на страната, където Националната мрежа от жени работещи за развитието на селските райони BG WoRD има членове. Повече от 400 жени от BG WoRD ще получат информация за изпълнението и резултатите от проекта. Ще нараства комуникацията и кооперирането между членовете, а от там и ефективността на мрежата, което ще доведе и до нейното разрастване и укрепване.

Ще се повиши обществената информираност и разбиране на значимостта и възможностите на различни форми на алтернативен поминък и заетост в т.ч.социално предприемачество, за социалното включване на уязвими групи от населението - роми, пострадали от домашно насилие, трафик на хора, хора с увреждане, безработни, хора в предпенсионна възраст, селски жени.

Гарант за постигане на резултатите е дейността на двете партньорски неправителствени организации, които имат дългогодишен опит в изпълнението на проекти. Фондация „Джендър проект в България” /ДПБ/ работи на национално, регионално, Европейско и глобално ниво по проблемите и политиките за постигане на равнопоставеност на жените и мъжете в т.ч. на пазара на труда и предприемачеството от 1995 г. Има дългогодишен опит и в овластяването на ромските жени.„Център Отворена врата” гр. Плевен има сериозен и успешен опит в управлението на социално предприятие. Очаква се, че част от новите социални предприятия, които ще се създават в резултат на дейностите по проекта, да са в рамките на съществуващи или новосъздаващи се НПО, което ще доведе допълнително до укрепване на гражданския сектор.

Карта на бизнес услугите в Северозападен район

Новини

  • 1
  • 2
Prev Next

Мониторинг на обучението в грънчарство в Музеен комплек…

05-11-2015

Мониторинг на обучението в грънчарство в Музеен комплекс с.Бусинци

В рамките на проекта „Посланици на правата си“ екип на фондация „Джендър проект в България“  осъществихме мониторинг на обучението в...

Read more

Осем жени от Трънско чупят стереотипа за "мъжка…

25-09-2015

Осем жени от Трънско чупят стереотипа за "мъжка" професия

На 23 септември 2015 г. в Музейния комплекс по грънчарство в село Бусинци, община Трън, беше сложено началото на практическо...

Read more

Фотоизложба на Джендър проект в Бяла черква

02-07-2015

Фотоизложба на Джендър проект в Бяла черква

На 22 април- Международният ден на Земята - в Бяла черква отбелязаха 30-годишнината на Природонаучния музей „Към природата с любов”...

Read more

Директорът на ДПБ Станимира Хаджимитова посети офисът н…

19-12-2014

Директорът на ДПБ Станимира Хаджимитова посети офисът на EIGE – Института на ЕК по джендър равнопоставеността във Вилнюс

На 5 декември 2014 г. директорът на ДПБ Станимира Хаджимитова посети офисът на EIGE – Института на ЕК по джендър...

Read more

Нашата фотоизложба “Активни жени извън големия град” ук…

19-12-2014

Нашата фотоизложба “Активни жени извън големия град” украси събитие организирано от  ПП Обединени земеделци

На 22 и 23 ноември 2014 г. в Банкя се проведе дискусия на тема „Аграрна и регионална политика на България...

Read more

МЗХ публикува проект на Наредбата за зелени директни пл…

30-09-2014

МЗХ публикува проект на Наредбата за зелени директни плащания

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува на интернет страницата си Проект на наредба за условията и реда за прилагане...

Read more

Полезно

Марина Бракалова: До два месеца ще има работна група за премахване на пречките пред късите вериги

21-10-2014

Марина Бракалова: До два месеца ще има работна група за премахване на пречките пред късите вериги

В рамките на два месеца ще започне работа сформираната вече работна група, която ще очертае всички нормативни пречки за директен достъп на малките производители до потребителите. Това обяви Марина Бракалова,...

Read more

Първите женски кооперации променят живота и земевладението в Горен Египет

15-09-2014

Първите женски кооперации променят живота и земевладението в Горен Египет

Кооперация в Луксор за отглеждане на говеда е осигурила достойни работни места и условия на труд, където 26 жени получават доходи и са вземащите решения за ползването на земята и...

Read more

Операторът на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) обявява начало на т…

18-09-2014

В рамките на два месеца допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в четири тематични области: „Демокрация, права на човека и добро управление“, „Социално включване...

Read more